Water Bath หรือ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
คือ อ่างน้ำที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิของ สารละลายในอ่างซึ่งมีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิสารคงที่ ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง และจะมีตัวเลข แสดงอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่งของเหลวที่ใส่ในอ่างมีหลากหลายชนิด เช่น น้ำ , น้ำมัน หรือของเหลว อื่นๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน โดยทั่วไปมักพบมากในห้องปฏิบัติการทางเคมีและทางชีวภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ

Showing all 2 results

Water Bath WTB Accessories

WTB ACCESSORIES | PUMP DEVICE CPM650   Improvement of the thermal homogeneity. • A continuous circulation of the temperature control

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath Memmert WTB series

Ideal for the temperature control of ointments, emulsions, samples, plates and nutrient solutions in the laboratory, as well as warm storage and calibration in the industrial segment