Articles

pH Meter คืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ค่า pH คืออะไร ?

 

ก่อนที่เราจะพูดถึงเครื่อง pH Meter เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะวัดนั้นคืออะไร 


     ค่า pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส ของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance หรือไม่เป็นกรดหรือเบสไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การหาค่า pH ในสารต่างๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จนรวมไปถึงวงการการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ

ความสำคัญของค่า pH 

ค่า pH มีความสำคัญอย่างมากในหลายด้านของวิทยาศาสตร์และชีววิทยาเนื่องจากมีผลต่อสภาพแวดล้อมและกระบวนการทางชีวภาพ. นี่คือบางประการที่แสดงถึงความสำคัญของค่า pH:

  1. สภาพน้ำ: ค่า pH เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ซึ่งมีผลต่อสภาพของน้ำในทะเล, แม่น้ำ, และบ่อน้ำ การที่น้ำมี pH ที่เหมาะสมสามารถสนับสนุนชีววิถีทางการดูแลสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ.

  2. การปลูกพืช: ค่า pH ของดินมีผลต่อการเติบโตของพืช. พืชมักต้องการสภาพดินที่มีค่า pH ในระดับที่เหมาะสมเพื่อการดูดธาตุอาหารได้อย่างเหมาะสม.

  3. การผลิตอาหาร: ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, pH เป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการหลายประการ เช่น การทำน้ำปั่น, การหมักเหล้า, และการทำเนยโปรตีน.

  4. ชีววิทยาและการแพทย์: ค่า pH มีผลสำคัญในระบบชีววิทยา, เช่น ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการรักษาโรค.

  5. อุตสาหกรรม: ในหลายกระบวนการอุตสาหกรรม, การควบคุมค่า pH เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในการผลิตกระบวนการเคมี, การทำน้ำปั่น, และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง.

การรักษาค่า pH ในระดับที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในหลายภาคของวิชาการและอุตสาหกรรม.

pH meter คืออะไร

     pH meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากค่า pH แสดงระดับของกิจกรรมของกรดหรือเบสในแง่ของกิจกรรมของไฮโดรเจนไอออน ค่า pH ของสารสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราส่วนของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน [H+] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [OH-]
ถ้าความเข้มข้นของ H+ มากกว่า OH- แสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพเป็นกรด เช่นค่า pH น้อยกว่า 7 ถ้าความเข้มข้นของ OH มากกว่า H+ แสดงว่าวัสดุนั้นเป็นเบส โดยมีค่า pH มากกว่า 7 ถ้ามีปริมาณ H+ และ OH- ไอออนเท่ากัน วัสดุจะเป็นกลาง มีค่า pH เท่ากับ 7 กรดและเบสมีไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนอิสระตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกซิลไอออนในสารละลายหนึ่งๆ นั้นคงที่สำหรับเงื่อนไขหนึ่งๆ เงื่อนไขหนึ่งสามารถกำหนดได้โดยการรู้อีกเงื่อนไขหนึ่ง

หลักการทำงาน pH meter

 
     หลักการทำงานเบื้องหลังเครื่องวัดค่า pH คือโพเทนชิโอเมทรี นี่คือการวัดศักย์ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ของสารละลาย สารละลายที่เป็นกรดสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไอออนบวกของไฮโดรเจน ความสามารถของสารละลายในการนำกระแสเรียกว่า ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดค่า pH
 
pH meter จะทำการวัดศักย์ไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโทรด 2 ขั้วที่เสียบเข้าไปในของเหลวเพื่อสร้างวงจรไฟฟ้า หนึ่งในอิเล็กโทรดเหล่านี้เรียกว่าอิเล็กโทรดอ้างอิง จะประกอบด้วยสารที่มีศักย์ไฟฟ้าที่ทราบค่า อิเล็กโทรดอื่นที่เรียกว่าอิเล็กโทรดเซ็นเซอร์จะถูกใส่เข้าไปในสารละลายที่กำลังทดสอบ ศักย์ไฟฟ้าคือความแตกต่างที่เกิดจากการเปรียบเทียบอิเล็กโทรดอ้างอิงกับอิเล็กโทรดเซ็นเซอร์

 

 ดูสินค้า pH Meter จากบริษัทเบคไทย คลิ๊กเลย